Meillä työskentelySummer Trainee

Summer in Solutions 2023 – Sukellus softakehityksen saloihin

2 min luku | 22.8.2023

In English

Summer in Solutions 2023 -blogisarjassa päästään tutustumaan Visma Solutionsin kesätyöntekijöihin markkinoinnista, myynnistä ja tuotekehityksestä. Visma Solutions on mukana Vastuullinen Kesäduuni -kampanjassa ja blogisarjassa kesätraineet kertovat omia kokemuksiaan kesän ajalta.

Kolmannessa Summer in Solutions 2023 -blogissa tämän kesän Software Developer Traineet Leevi, Roosa ja Jaana kertovat kokemuksistaan kesän ajalta, kuinka he päätyivät hakemaan Visma Solutionsille sekä miten rekryprosessi sujui. Kolmikosta jokainen työskentelee pääasiallisesti Visma Solutionsin eri toimistoilla; Leevi työskentelee Lappeenrannassa, Jaana Lahdessa ja Roosa Helsingissä. Toimistojen välillä on kuitenkin mahdollista liikkua ja käydä tapaamassa työkavereita sekä tutustumassa uusiin kollegoihin.

Visma Solutionsin työnantajamielikuva ja työpaikkailmoitus vakuuttivat

Leeville Visma Solutions oli tuttu entuudestaan, sillä yritys on vahvasti näkyvillä LUT-yliopistolla. Yritysesittelyt, yhteistyöt ainejärjestöjen kanssa sekä muu näkyvyys opiskelijoiden elämässä olivat antaneet hyvin positiivisen kuvan Visma Solutionsista työpaikkana. Jaanalle Visma oli tullut tutuksi aiemmalta uralta taloushallinnon parista. Traineejaksolla tutut teemat nousivat esille uudenlaisessa työtehtävässä. Lisäksi Jaana ja Roosa olivat tutustuneet Visma Solutionsin nettisivuilla yrityksen työntekijöiden kertomuksiin työskentelystä ja työilmapiiristä. Tämä vakuutti heidät hakemaan Visma Solutionsille, mutta myös työtehtävien yhteensopiminen omiin kiinnostuksenkohteisiin vaikutti päätöksentekoon.

Solutionsin ilmoitus pisti heti silmään koska tuntui siltä, että omat taidot voisivat sopia rooliin. Ilmoitus oli muutenkin selkeä

Hakuprosessin aikana aktiivinen yhteydenpito Visma Solutionsin suunnalta työnhakijoihin koettiin äärimmäisen positiivisena. Vaikka rekryprosessi sisälsi useita eri vaiheita, pidettiin hakijat tilanteen tasalla viikoittain. Monivaiheisuus keräsi osaltaan myös kehuja, sillä rekrytoijat oppivat ymmärtämään hakijoiden vahvuudet sekä kiinnostuksen kohteet. Vastavuoroisesti hakijana oppi eri vaiheissa yrityksestä lisää. Kokonaisuutena rekryprosessi oli kaikin puolin onnistunut ja selkeä, jääden mieleen positiivisena kokemuksena.

Vauhtiin heti ensimmäisinä päivinä

Ensimmäisistä päivistä lähtien traineiden apuna on mentori, joka opastaa työnteossa varmistaen, että kesän omat työtehtävät pääsee aloittamaan sujuvasti. Perehdytys eteni rauhallisesti ja apua sai aina uuden asian tullessa eteen. Etenemisen seuraamisen avuksi oli luotu perehdytyssuunnitelmat, joita oli helppo seurata. Alusta lähtien on myös korostunut, että apua on saatavilla kaikkiin kysymyksiin niin tiimin kuin sen rajojenkin ulkopuolelta. 

Leevin työtehtäviin kuuluu Severa-tuotteen backendin koodaaminen osana Phoenix -tiimiä. Kesä on lähtenyt käyntiin koodikantaan tutustumisella ja sen ylläpidolla, bugien korjailulla sekä Hackathon -viikolla, jossa kehitettiin tiiminä uutta ominaisuutta Severaan. Työtehtävien sisällössä on otettu hyvin huomioon omat mielenkiinnot ja taidot. Jaana kuuluu KirSu -tiimiin, joka on yksi Netvisorin tuotekehitystiimeistä. Työtehtäviin kuuluu mm. ohjelmointia tikettien vaatimusten mukaan eli pieniä muutostehtäviä. Lisäksi tiimi noudattaa Scrumia, joten erilaiset kiinteät palaverit kuten daily, retro, review ja planning kuuluvat osaksi päivittäisiä työtehtäviä. Roosa työskentelee Netvisorin parissa hoitaen erilaisia tikettejä eli tehtäviä, jotka vaihtelevat pienistä bugikorjauksista suurempiin kokonaisuuksiin. Tiimityö on vahvana osana päivittäistä ohjelmaa ja erilaisten palaverien avulla kaikki pysyvät kartalla tekemisestä sekä saavat tarvittaessa apua.

Toimistolle on mukava tulla tekemään töitä tiimiläisten kanssa ja samalla tutustua uusiin ihmisiin

Työilmapiiri kerää kehuja riippumatta siitä, onko oma tiimi pääosin etänä vai toimistolla. Roosalle tuli hieman yllätyksenä kuinka sujuvaa työnteko on ollut, vaikka suurin osa tiimistä työskentelee etänä. Kollegoiden avoimuus ja kommunikoinnin sujuvuus ovat positiivisesti vaikuttaneet siihen, että työnteko onnistuu ihmisten ollessa eri paikoissa. Leevillä oma tiimi käy usein Lappeenrannan toimistolla, joten toimistolla on tullut vietettyä paljon aikaa. Jaanan mielestä on ollut upeaa huomata, että Visma Solutionsilla vallitsee terve työilmapiiri: “Esimerkiksi jaksamisesta huolehtimiseen on johtotasosta lähtien kiinnitetty huomiota, joka antaa esimerkkiä myös työntekijätasolle omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.”

Onnistumisten kautta eteenpäin

Leevi ja Roosa ovat molemmat päässeet hyödyntämään koulussa opittuja asioita suoraan omissa työtehtävissään. Työkavereiden tuki on ollut vankkumatonta alusta alkaen ja Leevi pääsi Hackathon -viikon aikana tutustumaan myös muiden tiimien jäseniin; tämä auttoi muodostamaan kokonaiskuvan tuotteesta ja siitä, mitä muut tiimit tekevät työkseen. Viikon kruunasi työkavereiden kanssa järjestetty Padel -turnaus ja yhteinen saunailta upeine tarjoiluineen.

On ollut mukavaa saada henkilökohtaisia onnistumisia työn parissa. Meitä on myös kannustettu tutustumaan ja lähtemään mukaan asioihin, jotka itseä kiinnostavat

Roosa nostaa esiin myös toimiston upean yhteishengen ja erilaiset tapahtumat, kuten yrityksen yhteiset kesäjuhlat ja traineille järjestetyn oman kick-off tapahtuman. Kickoffissa traineet pääsivät yhteisessä workshopissa suunnittelemaan pelin, mitä voi pelata toimistolla työkavereiden kanssa. Päivä päättyi kahvimaisteluun ja yhteiseen illalliseen, jonka aikana pääsi jakamaan muiden traineiden kanssa koettuja asioita. Kesän lopetuksena koko traineeporukka pääsi huvittelemaan Linnanmäelle sekä syömään yhdessä illallista. 

Jaana kertoo nauttineensa uuden oppimisesta ja onnistumisista. “Uuden koodikielen oppiminen nopeasti ja muutoksien tekeminen alusta asti ovat yllättäneet Software Developer traineet. Positiiviset kokemukset ja onnistumiset ovat tuoneet itsevarmuutta, mikä on ruokkinut halua oppia lisää uusista asioista.”

Luotto työntekijöihin on tärkeää

Kysyttäessä parasta asiaa tähän mennessä, kaikki kolme traineeta ovat samaa mieltä. ”Ihmiset ja luottamus työntekijöihin ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. On saanut yrittää, kokeilla, onnistua ja epäonnistua. Yhdessä pohditut ratkaisut ja lukuisat sparrihetket tuottavat parhaimman lopputuloksen ja joka päivä saakin oppia uutta.” Kehuja saa myös Solutionsin joustava työskentelymalli, jossa töitä voi tehdä vapaasti etänä tai toimistolta. Mahdollisuus tehdä etätöitä heti ensimmäisistä viikoista alkaen helpottaa töiden ja arjen yhteensovittamista, vaikka kaikki traineet ovatkin viihtyneet myös toimistoilla.

Mielestäni Vismalla otetaan traineet tosi hyvin vastaan ja on ollut mahtava päästä tutustumaan myös muihin traineihin ja kuulla heidän ajatuksiaan. On kiva, kun meitä on useampi, niin voimme olla myös vertaistukena toisillemme

Summer in Solutions -blogisarjaa kirjoittavat markkinoinnin kesätraineet, Joona Lanu ja Joel Raavo

In English

In the Summer in Solutions 2023 -blog series, we get to know the summer trainees of Visma Solutions from marketing, sales, and product development. Visma Solutions is participating in the Responsible Summer Job -campaign, and in this blog series, the trainees share their experiences from the summer.

In the third blog post of Summer in Solutions 2023, this summer’s Software Developer Trainees, Leevi, Roosa, and Jaana, share their experiences from the summer, how they ended up applying to Visma Solutions, and how was the recruitment process. Each member of the trio primarily works at different Visma Solutions offices: Leevi works in Lappeenranta, Jaana in Lahti, and Roosa in Helsinki. However, there’s a possibility to move between offices and meet colleagues from different locations. 

Visma Solutions’ employer brand convinced to apply

For Leevi, Visma Solutions was already familiar as the company is actively present at LUT University. Company presentations, collaborations with student organizations, and other interactions had given a positive impression of Visma Solutions as a workplace. Jaana had become familiar with Visma from her previous career in accounting. During the traineeship, familiar themes emerged in a new role. Additionally, Jaana and Roosa had explored employee testimonials on Visma Solutions’ website, which further affirmed their decision to apply. Matching job descriptions and intrests also played a role in their decision.

The trainee position from Solutions caught my eye immediately because it felt like my skills could fit the role. The job posting was clear in other ways as well

Throughout the application process, the active communication from Visma Solutions to the applicants was greatly appreciated. Despite the process consisting of several stages, the applicants were kept informed weekly. The multi-stage process received praise, as it allowed recruiters to understand the applicants’ strengths and interests. Conversely, applicants learned more about the company in different phases. Overall, the recruitment process was successful and clear, leaving a positive impression.

Getting into the swing of things from day one

From the first days, the trainees are paired with mentors who guide them in their work to ensure a smooth start to their summer tasks. The onboarding process progressed steadily, and assistance was available whenever a new task came up. Onboarding plans were created to help monitor progress, making them easy to follow. From the beginning, it was emphasized that help is available for all questions, both within and beyond the team’s boundaries.

Leevi’s tasks involve coding the backend of the Severa product as part of the Phoenix team. The summer began with getting acquainted with the codebase, maintaining it, fixing bugs, and participating in a Hackathon week where a new feature for Severa was developed as a team. The job tasks have taken into account each trainees’ interests and skills. Jaana is part of the KirSu team, one of Netvisor’s product development teams. Her tasks include programming according to ticket requirements, which involve small change tasks. Additionally, the team follows Scrum, so various fixed meetings like daily standups, retrospectives, reviews, and planning are part of their daily tasks. Roosa works with Netvisor, handling various tickets ranging from small bug fixes to larger tasks. Teamwork is a significant part of the daily routine, and through various meetings, everyone stays updated on their tasks and can seek assistance when needed.

It’s nice to come to the office to work with teammates and also get to know new people at the same time

The work atmosphere receives praise whether the team works remotely or in the office. Roosa was pleasantly surprised by how easy working remotely has been, despite most of the team working from different locations. The openness of colleagues and smooth communication have positively influenced the ability to work effectively while being in different places. Leevi’s team often works at the Lappeenranta office, so they’ve spent a lot of time there. Jaana finds it wonderful to notice the healthy work atmosphere at Visma Solutions: “Even from management, attention has been given to taking care of well-being, which sets an example for employees to take care of their own well-being as well.”

Moving forward through successes

Both Leevi and Roosa have been able to apply what they learned in school directly to their job tasks. The support from colleagues has been strong from the beginning, and during the Hackathon week, Leevi had the opportunity to get to know members of other teams, helping to form an overall picture of the product and what other teams do. The week was crowned with a Padel tournament and a sauna evening with great refreshments.

It has been enjoyable to achieve personal successes in my work. We have also been encouraged to get to know and get involved in things that interest us

Roosa also highlights the great team spirit in the office and various events, such as the company’s summer celebrations and the trainees’ own kick-off event. During the kick-off, trainees participated in a workshop to design a game that they could play with colleagues at the office. The day ended with a coffee tasting and a shared dinner, during which they could share their experiences with other trainees. As the summer came to a close, the entire trainee group had the opportunity to have fun at Linnanmäki amusement park and enjoy dinner together.

Jaana has enjoyed learning new things and achieving successes. “Learning a new coding language quickly and making changes from scratch have surprised the Software Developer trainees. Positive experiences and successes have brought confidence, which fuels the desire to learn more about new things.”

Trust in employees is important

When asked about the best thing so far, all three trainees agree. “People and trust in employees are of paramount importance. You’ve been allowed to try, experiment, succeed, and fail. Solutions arrived at through collaboration and numerous brainstorming moments yield the best results, and every day you get to learn something new.” They also commend Solutions’ flexible working model, which allows them to work remotely or from the office. The opportunity to work remotely right from the first weeks has made it easier to balance work and daily life, even though all the trainees have also enjoyed spending time in the office.

In my opinion, Visma welcomes trainees really well, and it has been wonderful to get to know other trainees and hear their thoughts. It’s nice that there are several of us, so we can also provide peer support to each other

The Summer in Solutions blog series is written by marketing summer trainees, Joona Lanu and Joel Raavo.

Visma Solutions

Visma Solutions on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää kansainvälisesti jo yli 170 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.