Meillä työskentelySummer Trainee

Summer in Solutions 2023 – Markkinoinnin monet puolet

2 min luku | 17.7.2023
Markkinoinnin kesätraineet Joel Raavo ja Joona Lanu

In English

Summer in Solutions 2023 -blogisarjassa pääsemme tutustumaan Visma Solutionsin kesätyöntekijöihin markkinoinnista, myynnistä ja tuotekehityksestä. Visma Solutions on mukana Vastuullinen Kesäduuni -kampanjassa ja blogisarjassa kesätraineet kertovat omia kokemuksiaan kesän ajalta.

Ensimmäisessä Summer in Solutions 2023 -blogissa kesän kokemuksistaan kertovat tämän vuoden Marketing Traineet Joona ja Joel. Molemmat aloittivat työskentelyn Helsingissä Triplan toimistolla toukokuun alussa ja opiskelevat kansainvälisen markkinoinnin maisteritutkintoa LUT-yliopistossa. Vaikka tällä hetkellä koulu ja työtehtävät yhdistävät, on molemmilla kuitenkin erilainen tausta.

Eri reittejä samaan paikkaan

Joel oli työskennellyt muutaman vuoden ajan Visma Softwarella myynnin tukitehtävissä osana markkinointitiimiä, joten Visma työnantajana oli entuudestaan tuttu. Kokemukset edellisessä roolissa konsernissa olivat olleet mieluisia ja opintojen myötä henkilökohtainen kiinnostus markkinointia kohtaan syventyi. Sopivaan ajankohtaan aukesi Visma Solutionsille haku markkinoinnin traineeksi ja työtehtävien kuvaus sopi kiinnostuksen kohteiden ja omien kehitystavoitteiden kanssa.

“Edellisen työtehtävän kokemukset ja opiskelut markkinoinnin koulutusohjelmassa saivat kiinnostumaan hakemaan roolia, jossa pääsen kerryttämään oppia markkinoinnin työtehtävistä. Halusin päästä oppimaan lisää verkkosivujen kehittämisestä ja optimoinnista, markkinoinnin analytiikasta ja monipuolisesti muista päivittäisistä markkinoinnin ammattilaiselle kuuluvista työtehtävistä. Sen lisäksi, olin sivusta nähnyt ja kuullut paljon erinomaista palautetta Visma Solutionsin trainee-ohjelmasta, joten päätös hakea paikkaa oli helppo.”

Kasvuyrityksen mukanaan tuoma vapaus ja vastuu kiinnostivat hakuvaiheessa

Joonalla oli kertynyt kokemusta ainejärjestötoiminnasta sekä suuryrityksen yritysviestintätiimissä työskentelemisessä. Vaikka viestintä ja markkinointi kulkevat usein käsi kädessä, syttyi palo nimenomaan tuotemarkkinointia kohtaan jo viime vuonna. Edellisten töiden loppuessa ja Visma Solutionsin traineehaun käynnistyessä hakemuksen lähettämistä ei tarvinnut kauaa harkita, sillä hakuprosessi oli osittain tuttu jo aikaisemmilta vuosilta. 

“Kiinnostus markkinointia kohtaan on herännyt jo yliopistomaailmassa, jossa olen lukenut sitä pääaineenani. Edellinen työ suuryrityksen yritysviestintä- ja bränditiimissä tarkensi kiinnostuksenkohteitani entisestään ja halusin päästä tänä vuonna oman alan töihin markkinoinnin pariin. Visma Solutions oli jo etukäteen tuttu yritys, sillä opiskelukaupungissani Lappeenrannassa he ovat isosti esillä. Kun työpaikkailmoitus julkaistiin, hain paikkaa heti, sillä ilmoituksessa kuvatut tehtävät kohtasivat hyvin omien mielenkiintojeni kanssa” 

Onnistumisia rekrytoinnissa

Alkukevääseen ajoittuneessa rekryprosessissa hakijat pidettiin hyvin tietoisina rekrytoinnin eri vaiheista. Tämä keräsi kehuja markkinoinnin traineilta Joonalta ja Joelilta. Haastatteluissa paneuduttiin tarkasti omiin kiinnostuksen kohteisiin ja kesän tehtävissä korostui nämä haastatteluissa esille nostetut asiat. Molemmista tuntui koko ajan, että Visma Solutionsilla otettiin huomioon omat mieltymykset ja asiat, joita tulevan kesän aikana kiinnostaisi tehdä.

Rekrytoinnin eri vaiheista ja etenemisestä sai koko ajan hyvin tietoa ja prosessin aikana sai paljon positiivista palautetta. Jo haastatteluiden aikana selvisi, minkälaisia tehtäviä kesän aikana olisi mahdollista tehdä. Kiinnostavien projektien kuuleminen etukäteen sai kummatkin markkinoinnin traineet innostumaan vielä enemmän.

Oli ilo huomata ensimmäisenä päivänä, kuinka tarkasti hakijoita oltiin kuunneltu haastatteluissa. Meidät oli asetettu rooliin, jossa pääsemme hyödyntämään omia vahvuuksiamme ja oppimaan lisää

Työsuhteen aloittaminen sujui mallikkaasti, kun hakuprosessin aikana oli annettu hyvin tietoa siitä, mitä tulevan kesän työtehtävät tulevat olemaan. Sen lisäksi myös Joelin ja Joonan vahvuudet olivat otettu huomioon roolituksessa, joten ensimmäisten päivien aikana kummatkin pääsivät heti omien projektien pariin perehdytyksen ohella. 

Yhteisiä projekteja ja uusia oivalluksia

Kesän aikana kaikki traineet saavat vastuulleen omia projekteja, jotka ovat yhdistelmä kiinnostuksen kohteita sekä yrityksen tarpeita. Omien projektien avulla traineet pääsevät näyttämään osaamistaan sekä saavat konkreettisesti vaikuttaa omaan työskentelyyn parhaakseen näkemällään tavalla. Omien tehtävien lisäksi Joelille ja Joonalle oli suunniteltu myös yhteisiä projekteja, joista yhtenä mainittakoon tämän blogisarjan koordinointi, kirjoittaminen ja julkaisu. 

Joonan työpöydällä on kesän aikana ollut orgaanisen sekä maksetun somen hallinnointia sekä sisällöntuotantoa, liidinurturointia sekä kilpailija-analyysiä. Työskentely Netvisorin tuotemarkkinointiklaanissa on ollut antoisa ja opettavainen kokemus. Joel puolestaan työskentelee PSA-tuotteiden parissa ja on päässyt tekemään verkkosivujen optimointiprojektin, Trial flow -viestien kehittämistä sekä chatbot-strategian uudistamista. Yhteisistä tehtävistä keskeisimpinä ovat olleet Summer Trainee 2023 -somesisällön tuottaminen eri kanaville ja alustoille, sekä Growth Hacking. 

Hyvä- ja kannustava työilmapiiri on kaikki kaikessa ja täällä se on toteutunut mallikkaasti

Joona ja Joel tekevät töitä hybridimallin mukaisesti etänä sekä paikan päältä toimistolta. Markkinointitiimi on jakautunut Helsingin ja Lappeenrannan välille, mutta yhteiset tiimipäivät ja palaverit tuovat kaikki ihmiset yhteen saman katon alle, ainakin virtuaalisesti. 

Kysyttäessä mikä yllätti eniten, ovat molemmat samaa mieltä: “Traineille annettava vapaus omien tehtävien hoitamiseen sekä sitä myötä syntyvä vastuu ovat olleet todella hienoja asioita. Joka päivä töissä oppii jotain uutta eikä yksin tarvitse koskaan jäädä. Töihin on aina mukava tulla ja se on kaikista tärkeintä.”

Summer in Solutions 2023 -blogisarjaa kirjoittavat markkinoinnin kesätraineet, Joona Lanu ja Joel Raavo.

In English

In the Summer in Solutions 2023 -blog series, we get to know the summer trainees of Visma Solutions from marketing, sales, and product development. Visma Solutions is participating in the Responsible Summer Job -campaign, and in this blog series, the trainees share their experiences from the summer.

In the first Summer in Solutions 2023 blog post, this year’s Marketing Trainees Joona and Joel talk about their summer experiences. Both of them started working at the Tripla office in Helsinki at the beginning of May and are studying for a Master’s degree in International Marketing at LUT University. Although they currently work and study at the same place, the guys have completely different backgrounds.

Different paths to the same place

Joel had been working at Visma Software in sales support tasks as part of the marketing team for a few years, so Visma as an employer was already familiar to him. The experiences in the previous role within the company had been enjoyable, and with his studies, his personal interest in marketing deepened. An opportunity arose at the right time to apply for a marketing trainee position at Visma Solutions, and the job description matched his interests and development goals. “The experiences from my previous role and my studies in the marketing program made me interested in applying for a role where I could gain knowledge from marketing tasks. I wanted to learn more about website development and optimization, marketing analytics, and the various daily tasks that a marketing professional is involved in. Additionally, I had seen and heard a lot of excellent feedback about Visma Solutions’ trainee program, so the decision to apply was easy.”

The freedom and responsibility that come with working at a growth company interested me during the application phase.

Joona had experience in student organisation’s activities and working in the corporate communications and brand team at Paulig. Although communication and marketing often go hand in hand, his passion already shifted last year towards product marketing. As his previous jobs ended and the Visma Solutions trainee recruitment started, he didn’t need to think long about sending an application as the application process was partly familiar from previous years.

“My interest in marketing arose during my university studies, where I majored in it. My previous job in the corporate communications and branding team of a large company further clarified my interests, and this year I wanted to work specifically in a marketing team. Visma Solutions was already a familiar company because they have a strong presence in my university city, Lappeenranta. When the job advertisement was published, I applied immediately because the described tasks matched my interests very well.”

Successful recruitment

During the recruitment process that took place in the spring, the applicants were kept well informed about the different stages, which also received praise from the marketing trainees Joona and Joel. The interviews focused closely on their individual interests, and these highlighted aspects were emphasized in the summer tasks. This made them feel that Visma Solutions took into account the applicants’ own preferences and the things they were interested in doing during the summer as trainees.

After each stage, the applicants were informed about the progress, and they also received a lot of positive feedback on the things they presented during the interviews. During the interviews, they already learned in detail about the tasks they could potentially do. This further increased the enthusiasm of both marketing trainees, as they knew they would have the opportunity to work on a variety of tasks that specifically interested them.

It was a pleasure to notice on the first day how carefully the applicants had been listened to during the interviews. We were put in a role where we can work and learn based on our own strengths.

The start of the employment went smoothly because during the application process, they were given very detailed information about the summer tasks. In addition, Joel and Joona’s strengths were also taken into account in assigning roles, so from the first few days, both of them were able to work on their own projects alongside the onboarding process.

Shared projects and new insights 

During the summer, all trainees are assigned their own projects, which are a combination of their interests and the company’s needs. Through their own projects, the trainees get to demonstrate their skills and have a concrete impact on their work in the way they see fit. In addition to their own tasks, Joel and Joona also had shared projects, one of which is coordinating, writing, and publishing this blog series.

During the summer, Joona has been involved in managing organic and paid social media, content creation, lead nurturing, and competitor analysis. Working in the Netvisor product marketing team has been a rewarding and educational experience. Joel, on the other hand, works with PSA products and has been involved in website optimization projects, developing Trial Flow messages, and revamping the chatbot strategy. One of the key shared tasks has been producing Summer Trainee 2023 social media content for different channels and platforms, as well as Growth Hacking.

Having a good and supportive work atmosphere means everything, and it has been excellent in here.

Joona and Joel work in a hybrid model, both remotely and from the office. The marketing team is divided between Helsinki and Lappeenranta, but joint team days and meetings bring everyone together under the same roof, at least virtually.

When asked what surprised them the most, both of them agree: “The freedom given to trainees to handle their own tasks and the resulting responsibility have been really great things. Every day, we learn something new at work, and we never have to face challenges alone. It’s always enjoyable to come to work, and that’s the most important thing.”

The Summer in Solutions 2023 blog series is written by the marketing summer trainees, Joona Lanu and Joel Raavo.

Visma Solutions

Visma Solutions on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää kansainvälisesti jo yli 170 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.